"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.ею"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

 
 
 

 

3D наземно лазерно сканиране, LIDAR

Приложение на 3D наземното лазерно сканиране в дейността на "ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Фирмата работи с професионален софтуер за обработка на данни от 3D наземно лазерно сканиране Trimble RealWorks.

Съдържание

Общи сведения

Някои области на приложение

Геодезическо заснемане на фасади. Ортофотопланове

3D лазерно сканиране на интериор за изготвяне на цифров модел на разпределение

Създаване на 360 градусови панорамни снимки

Създаване на видео и високоточни тримерни цифрови модели

Геодезически измервания за изследване на деформации

Високоточно заснемане на обекти от кадастъра в урбанизирана територия

В средата на Trimble RealWorks

I. Общи сведения

Наземното лазерното сканиране (3D Terrestrial Laser Scanning), като част от LIDAR (LIght Detection And Ranging) технологията е един съвременен начин за бързо и точно определяне (изчисление) на 3D координатите на точки от околното пространство, чрез извършване на геодезически измервания.

Лазерните скенери могат да бъдат класифицирани и по начина си на измерване:
-пулсови  - TOF (Time Оf Flight);
-фазови;
-базирани на триангулация.

Геодезическите измервания се извършват чрез активна система (скенер) и са безконтактни – т.е. не се налага човешко присъствие на мястото на измерваната точка. По този начин наземното лазерно сканиране дава възможност за заснемане на трудно достъпни или опасни обекти, напр.: следене на свлачища, заснемане на мостове, фасади на сгради, тунели и мн. др. В зависимост от начина на регистрация на измерванията, лазерната сканираща система бива пулсова или фазова. Регистрират се: измерените хоризонтален, вертикален ъгъл и разстояние до всяка точка от облака (вж. по-долу), както и интензитета на отразения лазерен сигнал.

Координатите на точките от облака се определят в локалната координатна система на скенера. Данните могат да бъдат и геореферирани в съответната координатна система. От така създадения 3D цифров модел могат да се извличат много точни пространствени данни за сканирания обект.

Резултатът от извършените геодезически измервания представлява т. нар. облак от точки. Последният съдържа изключително точна информация за обекта, включително и при наличие на сложна пространствена геометрия.

Едно от предимствата на лазерното сканиране е, че се постига значително намаляване разходите при извършване на геодезическо заснемане, без да се прави компромис с точността.

II. Някои области на приложение

-геодезия (проектиране, геодезическо заснемане, 3D визуализация на обекти, високоточни измервания на всякакви детайли от сканирания обект (дължини, превишения), документиране на обекти, изчисление на обеми);
-създаване на разрези на обектите;
-реставрация на паметниците на културата;
-архитектура (високоточно заснемане на фасади, интериор);
-археология;
-индустрия;
-инженерни дейности и мн. др.

III. Високоточно 3D геодезическо заснемане на фасади. Създаване на ортофотопланове

извадки от ортофотопланове

3D наземно лазерно сканиране - създаване на ортофотоплан

 

3D наземно лазерно сканиране - създаване на ортофотоплан

заснемане на фасада чрез 3D лазерно сканиране

IV. 3D лазерно сканиране на интериор за изготвяне на цифров модел на разпределение

3D лазерно сканиране на интериор за изготвяне на цифров модел на разпределение

3D лазерно сканиране на интериор за изготвяне на цифров модел на разпределение

3D лазерно сканиране на интериор за изготвяне на цифров модел на разпределение на подпокривно пространство

V. Създаване на 360 градусови панорамни снимки

3D наземно лазерно сканиране - създаване на 360 градусови панорамни снимки

VI. Създаване на високоточни тримерни цифрови модели. Export на видео от Trimble RealWorks

видео от 3D цифров модел на Троянски манастир

 

видео от 3D цифров модел на западна фасада на Троянски манастир

снимки от геодезическите измервания с 3D наземен лазерен скенер Trimble TX5

VII. Геодезически измервания за изследване на деформации

геодезическо заснемане - 3D лазерно сканиране на стоманена конструкция

3D лазерно сканиране на стоманена конструкция

VIII. Високоточно заснемане на обекти от кадастъра в урбанизирана територия

3D наземно лазерно сканиране

3D наземно лазерно сканиране

3D наземно лазерно сканиране

IX. В средата на Trimble RealWorks

поглед от средата на Trimble RealWorks

3D наземно лазерно сканиране

строителен обект, гледан от височина

3D наземно лазерно сканиране - строителен обект, гледан от височина

оразмеряване на обекта в тримерното пространство

3D наземно лазерно сканиране - оразмеряване на обекта в тримерното пространство

Copyright ©2019 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.