геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS, геодезически измервания, кадастър, регулация, трасиране

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

3D наземно лазерно сканиране, LIDAR

Приложение на 3D наземното лазерно сканиране в дейността на "ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Фирмата работи с професионален софтуер за обработка на данни от 3D наземно лазерно сканиране Trimble RealWorks.

I. Общи сведения

Наземното лазерното сканиране (3D Terrestrial Laser Scanning), като част от LIDAR (LIght Detection And Ranging) технологията е един съвременен начин за бързо и точно определяне (изчисление) на 3D координатите на точки от околното пространство, чрез извършване на геодезически измервания.

Лазерните скенери могат да бъдат класифицирани и по начина си на измерване:

-пулсови - TOF (Time Оf Flight);

-фазови;

-базирани на триангулация.

Геодезическите измервания се извършват чрез активна система (скенер) и са безконтактни – т.е. не се налага човешко присъствие на мястото на измерваната точка. По този начин наземното лазерно сканиране дава възможност за заснемане на трудно достъпни или опасни обекти, напр.: следене на свлачища, заснемане на мостове, фасади на сгради, тунели и мн. др. В зависимост от начина на регистрация на измерванията, лазерната сканираща система бива пулсова или фазова. Регистрират се: измерените хоризонтален, вертикален ъгъл и разстояние до всяка точка от облака (вж. по-долу), както и интензитета на отразения лазерен сигнал.

Координатите на точките от облака се определят в локалната координатна система на скенера. Данните могат да бъдат и геореферирани в съответната координатна система. От така създадения 3D цифров модел могат да се извличат много точни пространствени данни за сканирания обект.

Резултатът от извършените геодезически измервания представлява т. нар. облак от точки. Последният съдържа изключително точна информация за обекта, включително и при наличие на сложна пространствена геометрия.

Едно от предимствата на лазерното сканиране е, че се постига значително намаляване разходите при извършване на геодезическо заснемане, без да се прави компромис с точността.

II. Някои области на приложение

-геодезия (проектиране, геодезическо заснемане, 3D визуализация на обекти, високоточни измервания на всякакви детайли от сканирания обект (дължини, превишения), документиране на обекти, изчисление на обеми);

-създаване на разрези на обектите;

-реставрация на паметниците на културата;

-архитектура (високоточно заснемане на фасади, интериор);

-археология;

-индустрия;

-инженерни дейности и мн. др.

Примери за приложение на 3D наземното лазерно сканиране в геодезията

3D лазерно сканиране на интериор за изготвяне на цифров модел на разпределение

цифров модел на разпределение

цифров модел на разпределение

цифров модел на покрив

Създаване на 360 градусови снимки

360 градусови снимки

Създаване на високоточни тримерни цифрови модели. Export на видео от Trimble RealWorks

видео от 3D цифров модел на Троянски манастир

видео от 3D цифров модел на западна фасада на Троянски манастир

Геодезически измервания за изследване на деформации

геодезическо заснемане - 3D лазерно сканиране на стоманена конструкция

Геодезически измервания за изследване на деформации

Високоточно заснемане на обекти от кадастъра в урбанизирана територия

Високоточно заснемане на обекти от кадастъра в урбанизирана територия

Високоточно заснемане на обекти от кадастъра в урбанизирана територия

Високоточно заснемане на обекти от кадастъра в урбанизирана територия

Copyright ©2024 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.